Naujienos

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je sausio mėnesio paskutinėmis dienomis per­kirp­ta sim­bo­linė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24 lo­vos ma­žie­siems pa­cien­tams, šiuo me­tu 21 iš jų jau už­im­ta. At­nau­jin­tas sky­rius vei­kia
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠAS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ Viešoji įstaiga, kodas 190272175, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530,el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt. Skelbia konkursą Radiologijos skyriaus vedėjo-gydytojo radiologo pareigoms eiti. Bendrieji
LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu nuo 2019-09-01 sergančių vaikų neatvykimui į ugdymo įstaigas pateisinti gydymo įstaigos nebeišduoda iki tol naudotų formų Nr. 094/a. LR Sveikatos apsaugos ministerijos aiškinamąjame rašte nurodoma, kad: Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir
Alytaus kolegija atsižvelgdama į Alytaus regiono gyventojų senėjimo tendencijas, įvertindama demografinę padėtį, slaugos bei reabilitacijos specialistų poreikio augimą ateityje, bendradarbiaudama su regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos specialistais bei vadovaudamasi patikslinta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio studija, Lietuvos
Išnuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Ligoninės g. 12, Alytuje, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės patalpose. Patalpos pažymėtos plane R-52 (18,56 kv.m), R-50 (14,16 kv.m.) ir R-49 (8,02 kv.m.), bendras patalpų plotas – 40,74 kv.m., 5 (penkiems) metams,
17
05.2019
    Slaugos ir palaikomojo skyriaus vedėjo – vidaus ligų gydytojo (šeimos gydytojas, medicinos gydytojas) pareigoms eiti. Vidaus ligų 1-ojo skyriaus vedėjo – vidaus ligų gydytojo pareigoms eiti.
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė kartu su Marijampolės bei dr. L. Rydgiero Suvalkų vaivadijos ligoninėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono projektą  – „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos-Lietuvos pasienio ligoninėse“. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti viešųjų gydymo įstaigų
Pranešame, kad paaiškėjus techninei klaidai, nutraukiamas negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešasis konkursas. Prašome šiuo metu  neteikti paraiškų dalyvauti kokurse. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešasis konkursas bus vykdomas ištaisius techninę klaidą.